OUR STUDENTS

OUR STUDENTS


Our students at Dhrupad Music Foundation:

 1. Shreyanshi Pahwa
 2. Falguni Purohit
 3. Vini Gupta
 4. Devyanshi Tiwari
 5. Vaidehi Rao
 6. Shsurya Tiwari
 7. Abhash Bhargav
 8. Ganesh Shanbhag
 9. Swat Shanbhag
 10. Akshita Damania
 11. Anjana Bhagyanathan
 12. Paramjeet Singh
 13. Saraswathi Balgam
 14. Arushi Bhargav
 15. Chintan Prajapati
 16. Aradhya Tiwari
 17. Bimal Parmar
 18. Abhisek Dutta
 19. Bhabani Mishra
 20. Ananya Aparajita
 21. Reshma Khatun
 22. Rahil Sanjeev